Eerder heeft de Stichting Tegengas Tjeukemeer verzet gepleegd tegen het voornemen tot proefboring naar aardgas in de Follegaasterpolder. Succesvol, bleek na jaren. De Raad van State vernietigde de afgegeven vergunningen.

Alleen voor de proefboring werd een vergunning aangevraagd terwijl uit alles bleek dat de winning op die zelfde plek zou gaan plaatsvinden. De rechter oordeelde dat proefboring niet losgezien kan worden van winning naar gas. 
- Gevolg: de vergunning voor het proefboren gelijktijdig aanvragen met de vergunning voor de eventuele gaswinning. 
- Resultaat: een veel uitgebreider vergunningentraject die de burgers meer mogelijkheden bieden hun eigendommen te beschermen tegen mogelijke schade die kan ontstaan door proefboring en voor, tijdens en na gaswinning en alles waar hiermee annex is.

Vermilion Gas & Oil Netherlands bv is voornemens om een dergelijke aanvraag in te dienen. Niet alleen voor de Follegaasterpolder maar ook in het gebied aan de oostkant van het Tjeukemeer nabij Delfstrahuizen.

Sinds begin 2015 nemen de provinciale en enkele lokale overheden hun zorgplicht serieus.
 De Provinciale Staten van Fryslân hebben op 21 januari 2015 een motie aangenomen waarbij zij haar College oproept: “ zich krachtig uit te spreken dat wij in Fryslân, inclusief de Waddeneilanden, onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen in onze bodem willen hebben en daar waar mogelijk te willen stoppen met bestaande boringen, omdat de risico’s groot en niet te overzien zijn.’’
 Onze gemeente De Friese Meren heeft zich op 22 april 2015 UNANIEM bij de motie van PS aangesloten.


Door de recente ontwikkelingen in Groningen is ons streven actueler dan ooit te voren.

Wij streven naar :

* ondersteuning van de standpunten van zowel Provinciale Staten als de Gemeenteraad De Friese Meren: zie hiervoor o.a. Standpunt gaswinning;
* het onverkort vasthouden aan de uitvoering van de unaniem aangenomen motie Lemsterland d.d. 30 november 2008;
* een schaderegeling die naast schade door bodemdaling ook schade als gevolg van aardbevingen onbetwistbaar vastlegt;
* een schaderegeling die ook van toepassing is op de proefboring en de werkzaamheden ervoor en erna;
* het verkrijgen van onbetwiste tekeningen met de verwachte gasvoorkomens;
* zekerheid van de exploitant dat het hier niet gaat om het zogenaamde hydraulic fracking (winnen van schaliegas).